Ple municipal

Periodicitat Ple

El Ple Municipal és l 'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l'Alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.
El consistori rellinassenc està format per set membres.
El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària cada tres mesos, a les set de la tarda de l'últim dimecres del mes corresponent, llevat dels supòsits següents:
a) No es reunirà el mes d'agost.
b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia que  fixi l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.
c) Quan per acord de la Junta de Portaveus, atenent l'entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l'Alcaldia la fixació d'un altre dia i hora.