Perfil de contractant

El perfil del contractant és un espai de difusió que té per finalitat potenciar la transparència i l'accés públic a la informació corresponent a l'activitat contractual de l'Ajuntament de Rellinars. 

En el perfil del contractant hi trobareu informació relativa als contractes que l'Ajuntament tramita: les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions. També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars, les prescripcions tècniques i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

El departament d'Economia i Finances, a través de la Direcció General de Contractació Pública, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o depenent la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Tal i com preveu el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Plataforma es configura com un portal únic d'informació global integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. La Plataforma està plantejada com un sistema obert que possibilita futures incorporacions d'altres Administracions Públiques i que permet interoperar amb altres sistemes d'informació ja existents.

Tal i com exigeix l'article 53.3 de la TRLCSP, l'aplicatiu informàtic que suporta els perfils del contractant disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits al TRLCSP, esmentat.

Normativa bàsica en matèria de contractació pública:

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Podeu accedir a l´estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública
de l'Ajuntament de Rellinars

Darrera actualització: 01.10.2018 | 12:19
Darrera actualització: 01.10.2018 | 12:19