Organització ajuntament

Ple municipal

El Ple Municipal és l 'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l'Alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. 
La Corporació Municipal resultant de les darreres eleccions municipals, es va constituir en sessió Extraordinària i Especial el dia 13 de juny de 2015. El consistori rellinassenc està format per set membres. 
El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària cada tres mesos, a les set de la tarda de l'últim dimecres de cada mes, llevat dels supòsits següents: 
a) No es reunirà el mes d'agost. 
b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia que  fixi l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus. 
c) Quan per acord de la Junta de Portaveus, atenent l'entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l'Alcaldia la fixació d'un altre dia i hora.

Juntes de govern

Correspon a la Junta de Govern Local, l'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'alcaldessa, o un altre òrgan municipal li delegui, i les què s'estableixen per llei.

La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària, quinzenalment.

Els membres de la Junta de Govern Local 

Presidenta: 
- Il·lma.  Alcaldessa Marta Roqué Aubia 

Regidors i Regidores: 
- Yolanda Pons Ramírez
- Francisco García Vallejo

Tinents d'alcalde

Els Tinents d'Alcalde existeixen a tots els ajuntaments, i substitueixen, per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.
Són lliurement nomenats i revocats  per l'Alcaldia d'entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució d'Alcaldia, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s'efectuï, i es notificarà, també, personalment als designats.

El nombre de Tinents d'Alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local. La condició de Tinent d'Alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

Tinents d'Alcalde designats actualment:
1r. Tinent d'Alcalde: Yolanda Pons Ramírez
2n. Tinent d'Alcalde: Francisco García Vallejo

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per un representant de cadascun dels Grups Municipals que formen part de la Corporació.

Es reuneix abans de cada Ple.

Yolanda Pons Ramírez
Portaveu del Grup Polític Municipal GIR (Grup Independent de Rellinars)

Jordi Cadevall i Artigues
Portaveu del Grup Polític Municipal ERC

 

Darrera actualització: 07.03.2022 | 13:58

Documents

Darrera actualització: 07.03.2022 | 13:58