Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent

Equip tècnic:

Empresa de Serveis de Recollida i gestió Residus

Àrea responsable:

Medi Ambient

Unitat responsable:

Medi Ambient

Unitats implicades:

Medi Ambient