Recollida de residus

Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis ( també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària)

Línies de servei:

  • Recollida
  • Transport

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Equip tècnic:

Empresa de serveis de Recollida i gestió Residus


Àrea responsable:

Medi Ambient


Unitat responsable:

Medi Ambient


Unitats implicades:

Medi Ambient