Escola bressol

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei d'alimentació
  • Servei d'acollida

Persones destinatàries:

Infants


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenaça fiscal vigent


Àrea responsable:

Educació


Unitat responsable:

Educació


Unitats implicades:

Educació