Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Preu públic


Equip tècnic:

Equip de Mina pública d'aigües de Terrassa


Àrea responsable:

Alcaldia


Unitat responsable:

Alcaldia


Unitats implicades:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies