Models instància per les Convocatòries de personal

Dimecres, 28 de desembre de 2022 a les 00:00

Places subjectes al sistema de selecció de concurs oposició (termini de presentació de les sol·licituds fins el dia 12 de gener)

Places de personal funcionari:

Codi 01 EST - CO

Grup i subgrup: C/C1

Escala d’administració general, Subescala administrativa

Categoria: Administratiu/va

Nombre de places: 2

Sistema: Concurs oposició. Torn Lliure.

Jornada: 37,5 hores setmanals

 

Codi 02 EST - CO..

Grup i subgrup: C/C2

Escala d’administració general, Subescala auxiliar

Categoria: Auxiliar administratiu/va

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs oposició. Torn Lliure.

Jornada: 37,5 hores setmanals

 

Codi 03 EST - CO..

Grup i subgrup: A/A1

Escala d’administració especial,  Subescala tècnica

Categoria: Arquitecte/a

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs oposició. Torn Lliure.

Jornada: flexible 8 hores setmanals

 

Places de personal laboral:

Codi 04 EST- CO.

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: Agrupacions professionals

Categoria: Operari/ària de manteniment

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs oposició. Torn Lliure

Jornada: de dilluns a diumenge 40 hores setmanals

 

Codi 05 EST - CO.

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: Agrupacions professionals

Categoria: Subaltern/a

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs oposició. Torn Lliure.

Jornada: de dimarts a dissabte de 17 a 20:30 hores, 17,5 hores setmanals

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2022, ha aprovat, entre d’altres, les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits i concurs oposició,  per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Rellinars.

Les bases del concurs de mèrits i concurs oposició s'han publicat a l'eTauler , al BOPB i en data 13 de desembre ha sortit publicat al DOGC (termini de presentació de les sol·licituds fins el dia 12 de gener)

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

La instància per sol·licitar prendre part en el procés selectiu, ha de ser en model normalitzat, dirigida a la Presidència de la Corporació, on es farà constar que es compleixen i els requisits exigits a la convocatòria, sempre referits a la data en què finalitza el termini per a la presentació d’instàncies. 

Tramitació presencial de la sol·licitud:

El model de sol·licitud estarà disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i a la seu electrònica de l’Ajuntament www.rellinars.cat  i es presentarà en el registre general de l’Ajuntament a l’adreça següent Pl. de l'Ajuntament, s/n,  o en el registre general electrònic https://seu-e.cat/ca/web/rellinars/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/13841849?p_auth=nFNaqicc

Horari oficines: de 9 a 13h de dilluns a divendres i dimecres de 17h a 19h

La sol·licitud també es pot presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la LPAC.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de l’Ajuntament de Rellinars o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic a (rellinars@rellinars.cat) el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

Darrera actualització: 06.02.2023 | 18:47