Organització Municipal

EQUIP DE GOVERN :

Marta Roqué Aubia - Alcaldessa

Francesc Sales i Benítez - 1r. Tinent d'Alcalde

Lluïsa Ponce Jerez - 2a. Tinent d'Alcalde

Maria Dolors Moreno Albareda - Regidora

REGIDORS/DES A L'OPOSICIÓ

Eva Maria Salvador Cuenca

Miquel Soriano Nieto

Ruben Lázaro Giménez

Tinents d'Alcalde
Els Tinents d'Alcalde existeixen a tots els ajuntaments, i substitueixen, per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.
Són lliurement nomenats i revocats  per l'Alcaldia d'entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució d'Alcaldia, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s'efectuï, i es notificarà, també, personalment als designats.

El nombre de Tinents d'Alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local. La condició de Tinent d'Alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

Tinents d'Alcalde designats actualment:
1r. Tinent d'Alcalde: Francesc Sales i Benítez
2n. Tinent d'Alcalde: Lluïsa Ponce Jérez
________________________________________________

Junta de Govern Local

Correspon a la Junta de Govern Local, l'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'alcaldessa, o un altre òrgan municipal li delegui, i les què s'estableixen per llei.
La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària, quinzenalment.

Els membres de la Junta de Govern Local són:
Presidenta
Il·lma.  Alcaldessa Marta Roqué Aubia
Regidors i Regidores
Francesc Sales i Benítez
Lluïsa Ponce Jérez
_______________________________________________________________

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per un representant de cadascun dels Grups Municipals que formen part de la Corporació.

Es reuneix abans de cada Ple.

Francesc Sales i Benítez
Portaveu del Grup Polític Municipal ERC-GIR-AM

Miquel Soriano Nieto
Portaveu del Grup Polític Municipal Convergència i Unió (CiU)

Rubén Lázaro Giménez
Portaveu del Grup Polític Municipal ICV-EUiA-E