Revetlla de Sant Joan

Dilluns, 7 de juny de 2021 a les 00:00

Gaudim de la Revetlla. Fem-la segura.

Recordeu la prohibició d'encendre focs i utilitzar petards a tot el terme municipal

 

Decret 64/1995

Article 15
Actuacions no permeses
En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Article 19
19.1 Les infraccions del que disposa aquest Decret seran sancionades d'acord amb el que estableixen la Llei 81/1968, de 5 de desembre, d'incendis forestals, i el seu Reglament, i la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Darrera actualització: 07.06.2021 | 14:07